admin

Organizacja robót murarskich

Chcąc zapewnić prawidłowy przebieg robót murarskich należy opracować projekt ich organizacji. W tym celu rzut parteru budynku dzieli się na stanowiska robocze indywidualne lub zespołowe. Stosownie do liczby stanowisk ustala się skład brygady murarskiej. Praca może być zorganizowana na 2 lub 3 działkach roboczych. W razie organizacji dwudziałkowej na

pierwszej działce pracuje brygada murarska, a na drugiej cieśle ustawiają rusztowania, po czym pomoc murarska przygotowuje stanowiska robocze murarzy. Wielkość działki powinna być tak dobrana, aby murarze przechodzili na następną działkę w czasie przerwy obiadowej lub po całej zmianie. Ustalając wielkość działki trzeba mieć ma uwadze, że z jednego poziomu murarz może wykonać pasmo muru nie wyższe niż 1,2 m. Z tego względu ściany każdej kondygnacji dzieli się na pasma robocze o wysokości nie przekraczającej wysokości 1,2 m.

Czytaj dalej

Bezspoinowe nawierzchnie z mas szpachlowych

Bezspoinowe nawierzchnie z mas szpachlowych wykonuje się przez nakładanie ma sztywne podłoże gotowych past produkowanych na bazie polioctanu winylu. Pasty nanosi się za pomocą szpachelek kilkumilimetrowymi warstwami. Nawierzchnie po ułożeniu równo zaciera się packą.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót podłogowych ). Przed ułożeniem podłogi na gruncie trzeba usunąć ziemię roślinną na głębokość 30 cm i w to miejsce ułożyć piasek, żwir, tłuczeń lub gruz. W gruntach spoistych i miejscach odsłoniętych, np. przejazdy, wiaty itp., trzeba zapewnić odpływ wody spod podłogi. Podkład betonowy kładziony na gruncie powinien mieć grubość co najmniej 10 cm, wyrobione spadki w kierunku urządzeń odprowadzających wodę i być pocięty szczelinami dylatacyjnymi na pola o powierzchni około 15 m2 i boku nie przekraczającym 5 m.

Czytaj dalej

Organizacjo pracy murarza

Murowanie może odbywać się indywidualnie i ze-społowo. W pierwszym wypadku murarz wykonuje wszystkie czynności związane z właściwym murowaniem, pomocnicy zaś donoszą mu materiały i przestawiają rusztowania robocze. Schemat rozplanowania stanowiska murarza w wypadku pracy indywidualnej przedstawia rys. 4-11. Przy wznoszonym murze biegnie pasmo robocze, po którym porusza się murarz. Za nim leży pasmo materiałowe, na którym składuje się materiały dowożone po paśmie transportowym.

Czytaj dalej

W zbrójarniach

Stanowisko obsługuje 1 lub 2 pomocników zbrojarza. Małe ilości stali tnie się ręcznie za pomocą nożyc dwu-ręcznych lub dźwigniowych (rys. 6-5).

W zbrójarniach przenośnych oraz do cięcia siatek zbrojeniowych używa się hydraulicznych nożyc przewoźnych (rys. 6-7), które dzięki umieszczeniu na wężu mogą być używane w promieniu równym długości węża.

Czytaj dalej

Obrabiany przedmiot

W obrabiarkach o napędzie i sterowaniu elektrycznym powinny być uziemione korpus silnika i urządzenia elektryczne. Lampy przenośne oświetlenia miejscowego przy obrabiarkach powinny być zasilane prądem o napięciu nie wyższym niż 24 V. Wszystkie ruchome części obrabiarek muszą być zabezpieczone osłonami.

Obrabiany przedmiot powinien być tak zamocowany, aby wyrwanie przedmiotu w czasie obróbki pod wpływem sił skrawania było niemożliwe. Naprawy obrabiarek powinna dokonywać przeznaczona do tej pracy specjalna brygada lub odpowiednio wykwalifikowany pracownik.

Czytaj dalej

Centralne zbrojarnie

Centralne zbrojarnie są to duże zbrojarnie obsługujące rejon sobie podległy w zakresie dostawy szkieletów i siatek wymagających jedynie ułożenia w deskowaniu. Wielkość i wyposażenie takich zbrojami zależą od wielkości i charakteru wykonywanych zbrojeń.

Centralne zbrojarnie charakteryzują się dużą wydajnością pracy, wysoką jakością produkcji oraz niskim wskaźnikiem zużycia materiałów.

Czytaj dalej

Podcinanie zaprawy kielnią

Podcinanie zaprawy kielnią (rys. 4-9b) stosuje się w raźie zapraw o konsystencji gęstoplastycznej lub mało urabialnych zapraw cementowych. Sposób ten różni się od wyżej opisanego tym, że przed cegłą kielnią zbiera się zaprawę i nakłada ją na główkę lub wozówkę cegły uprzednio położonej.

W razie zapraw bardzo mało urabialnych, jak np. gęstopla- styczne zaprawy cementowe, stosuje się murowanie z nakładaniem zaprawy kielnią ma boczne powierzchnie cegieł (rys. 4-9c). Pod warstwę muru rozkłada się zaprawę w ilości potrzebnej tylko do wypełnienia spoiny poziomej. Następnie nakłada się zaprawę na boczną powierzchnię cegły, którą kładzie się tak, aby zaprawa ta wypełniła spoinę pionową. Sposób ten jest stosowany w czasie robót zimowych, gdyż daje on najmniejsze zawilgocenie muru.

Czytaj dalej

Zagęszczanie betonu

Mieszankę betonową można zagęścić przez ubijanie, wi-browanie lub prasowanie. Do ubijania służą drewniane lub metalowe ubijaki. Beton ubija się warstwami. Ma to tę ujemną stronę, że otrzymuje się masyw składający się ze słabo powiązanych warstw. Ubijanie stosuje się do betonu o konsystencji wilgotnej lub gęstoplastycznej.

Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując wibrowanie. Drgania przekazywane na beton przez wibrator pokonują siły tarcia i lepkości wiążące składniki świeżego betonu. Staje się on płynny, dzięki czemu składniki betonu układają się ściśle.

Czytaj dalej

Konstrukcja nośna

Najpewniejsze i najłatwiejsze jest wykonanie robót murarskich w cieplakach, tj. prowizorycznych budowlach osłaniających całą budowę lub jej część.

Konstrukcję cieplaków dawniej wykonywano z drewna. Obecnie konstrukcja nośna składa się z prętów stalowych lub aluminiowych. Rozpina się na niej folię z tworzyw sztucznych wzmocnioną włókpem szklanym lub inną tkaniną. Osłona taka jest lekka, przezroczysta i stanowi zabezpieczenie przed opadami

Czytaj dalej

Promujemy

Kategoria Strony