Budownictwo

Podstawy teoretyczne organizacji budowy i robót

Zainteresowanie problematyką organizacyjną w ujęciu naukowym wiąże się z dynamicznym rozwojem przemysłu w początkach naszego stulecia, a tym samym jest nauką stosunkowo młodą. Naukową organizację pracy w przemyśle polskim rozpoczął wprowadzać Karol Adamiecki (1866-^1933), autor pierwszego polskiego dzieła na ten temat pt. „O nauce organizacji”.

Czytaj dalej

Podkład przed ułożeniem

Podkład przed ułożeniem nawierzchni musi być suchy i oczyszczony. Podkłady wrażliwe na wilgoć powinny być chronione izolacją przeciwwilgociową. Styk dwóch różnych rodzajów nawierzchni powinien być wypełniony listwą, płaskownikiem lub kształtownikiem z metalu, tworzyw sztucznych, drewna itp.

Styk nawierzchni ze ścianą lub innymi elementami pionowymi wystającymi ponad powierzchnię podłogi powinien być przykryty listwą przypodłogową.

Czytaj dalej

Strop

W krajach dysponujących dużą ilością energii elektrycznej stosowane jest też podgrzewanie gotowego muru prądem elektrycznym stałym. W spoiny muru wbija się kawałki stali zbrojeniowej, tzw. igły i łączy je z różnoimiennymi biegunami. Prąd przepływając przez mur napotyka opór i zamienia się w ciepło. Są też używane piecyki elektryczne o wymiarach cegły, które wbudowuje się w lico muru, zaś po stwardnieniu zaprawy wyj-muje się.

Czytaj dalej

Torkretowanie

‚Jeżeli mieszankę betonową nakładamy na mur lub dawniej wykonany element budowlany i chcemy otrzymać dobre związanie świeżego betonu z podłożem, stosujemy nanoszenie betonu przez natrysk, czyli torkretowanie. Metodą tą wykonuje się też cienkie elementy betonowe zbrojone gęstą siatką.

Natrysk (rys. 6-33) wykonuje się działkiem natryskowym zwanym torkretnicą. Sucha mieszanka, przygotowana w betoniarce o mieszaniu wymuszonym, jest dostarczana do górnej komory i stopniowo

Czytaj dalej

Montaż konstrukcji ciesielskich

Montaż konstrukcji ciesielskich wymaga często pracy na wysokości. Robotnicy muszą być wówczas zaopatrzeni w pas ochronny i linkę sprawdzoną na obciążenie 2,55 kN. Pasy wydaje się też, jeżeli cieśla będzie pracował na pochyłości przekraczającej 20°.

W razie konieczności poruszania się na odległości większej niż na to pozwala linka należy wzdłuż stanowiska roboczego naciągnąć i przymocować w sposób trwały linę, zwaną główną.

Czytaj dalej

Zmarznięcie zaprawy wapiennej

Zmarznięcie zaprawy wapiennej lub wapienno-cementowej powoduje jej zniszczenie. Dlatego też w okresie zimowym można do robót murarskich stosować wyłącznie zaprawy cementowe, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo zamarznięcia przed uzyskaniem potrzebnej wytrzymałości.

Zamarznięcie zapraw cementowych przed początkiem wiązania zahamowuje ten proces, ale po odtajeniu zaprawa wiąże dalej nic nie tracąc na wytrzymałości. Zamarznięcie zaprawy w czasie wiązania, wskutek zwiększenia objętości wody zarobowej, powoduje zniszczenie połączeń tworzących się utworów krystalicznych

Czytaj dalej

Organizacja robót murarskich

Chcąc zapewnić prawidłowy przebieg robót murarskich należy opracować projekt ich organizacji. W tym celu rzut parteru budynku dzieli się na stanowiska robocze indywidualne lub zespołowe. Stosownie do liczby stanowisk ustala się skład brygady murarskiej. Praca może być zorganizowana na 2 lub 3 działkach roboczych. W razie organizacji dwudziałkowej na

pierwszej działce pracuje brygada murarska, a na drugiej cieśle ustawiają rusztowania, po czym pomoc murarska przygotowuje stanowiska robocze murarzy. Wielkość działki powinna być tak dobrana, aby murarze przechodzili na następną działkę w czasie przerwy obiadowej lub po całej zmianie. Ustalając wielkość działki trzeba mieć ma uwadze, że z jednego poziomu murarz może wykonać pasmo muru nie wyższe niż 1,2 m. Z tego względu ściany każdej kondygnacji dzieli się na pasma robocze o wysokości nie przekraczającej wysokości 1,2 m.

Czytaj dalej

Bezspoinowe nawierzchnie z mas szpachlowych

Bezspoinowe nawierzchnie z mas szpachlowych wykonuje się przez nakładanie ma sztywne podłoże gotowych past produkowanych na bazie polioctanu winylu. Pasty nanosi się za pomocą szpachelek kilkumilimetrowymi warstwami. Nawierzchnie po ułożeniu równo zaciera się packą.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót podłogowych ). Przed ułożeniem podłogi na gruncie trzeba usunąć ziemię roślinną na głębokość 30 cm i w to miejsce ułożyć piasek, żwir, tłuczeń lub gruz. W gruntach spoistych i miejscach odsłoniętych, np. przejazdy, wiaty itp., trzeba zapewnić odpływ wody spod podłogi. Podkład betonowy kładziony na gruncie powinien mieć grubość co najmniej 10 cm, wyrobione spadki w kierunku urządzeń odprowadzających wodę i być pocięty szczelinami dylatacyjnymi na pola o powierzchni około 15 m2 i boku nie przekraczającym 5 m.

Czytaj dalej

Organizacjo pracy murarza

Murowanie może odbywać się indywidualnie i ze-społowo. W pierwszym wypadku murarz wykonuje wszystkie czynności związane z właściwym murowaniem, pomocnicy zaś donoszą mu materiały i przestawiają rusztowania robocze. Schemat rozplanowania stanowiska murarza w wypadku pracy indywidualnej przedstawia rys. 4-11. Przy wznoszonym murze biegnie pasmo robocze, po którym porusza się murarz. Za nim leży pasmo materiałowe, na którym składuje się materiały dowożone po paśmie transportowym.

Czytaj dalej

Kategoria Strony