Budownictwo

W zbrójarniach

Stanowisko obsługuje 1 lub 2 pomocników zbrojarza. Małe ilości stali tnie się ręcznie za pomocą nożyc dwu-ręcznych lub dźwigniowych (rys. 6-5).

W zbrójarniach przenośnych oraz do cięcia siatek zbrojeniowych używa się hydraulicznych nożyc przewoźnych (rys. 6-7), które dzięki umieszczeniu na wężu mogą być używane w promieniu równym długości węża.

Czytaj dalej

Obrabiany przedmiot

W obrabiarkach o napędzie i sterowaniu elektrycznym powinny być uziemione korpus silnika i urządzenia elektryczne. Lampy przenośne oświetlenia miejscowego przy obrabiarkach powinny być zasilane prądem o napięciu nie wyższym niż 24 V. Wszystkie ruchome części obrabiarek muszą być zabezpieczone osłonami.

Obrabiany przedmiot powinien być tak zamocowany, aby wyrwanie przedmiotu w czasie obróbki pod wpływem sił skrawania było niemożliwe. Naprawy obrabiarek powinna dokonywać przeznaczona do tej pracy specjalna brygada lub odpowiednio wykwalifikowany pracownik.

Czytaj dalej

Centralne zbrojarnie

Centralne zbrojarnie są to duże zbrojarnie obsługujące rejon sobie podległy w zakresie dostawy szkieletów i siatek wymagających jedynie ułożenia w deskowaniu. Wielkość i wyposażenie takich zbrojami zależą od wielkości i charakteru wykonywanych zbrojeń.

Centralne zbrojarnie charakteryzują się dużą wydajnością pracy, wysoką jakością produkcji oraz niskim wskaźnikiem zużycia materiałów.

Czytaj dalej

Podcinanie zaprawy kielnią

Podcinanie zaprawy kielnią (rys. 4-9b) stosuje się w raźie zapraw o konsystencji gęstoplastycznej lub mało urabialnych zapraw cementowych. Sposób ten różni się od wyżej opisanego tym, że przed cegłą kielnią zbiera się zaprawę i nakłada ją na główkę lub wozówkę cegły uprzednio położonej.

W razie zapraw bardzo mało urabialnych, jak np. gęstopla- styczne zaprawy cementowe, stosuje się murowanie z nakładaniem zaprawy kielnią ma boczne powierzchnie cegieł (rys. 4-9c). Pod warstwę muru rozkłada się zaprawę w ilości potrzebnej tylko do wypełnienia spoiny poziomej. Następnie nakłada się zaprawę na boczną powierzchnię cegły, którą kładzie się tak, aby zaprawa ta wypełniła spoinę pionową. Sposób ten jest stosowany w czasie robót zimowych, gdyż daje on najmniejsze zawilgocenie muru.

Czytaj dalej

Zagęszczanie betonu

Mieszankę betonową można zagęścić przez ubijanie, wi-browanie lub prasowanie. Do ubijania służą drewniane lub metalowe ubijaki. Beton ubija się warstwami. Ma to tę ujemną stronę, że otrzymuje się masyw składający się ze słabo powiązanych warstw. Ubijanie stosuje się do betonu o konsystencji wilgotnej lub gęstoplastycznej.

Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując wibrowanie. Drgania przekazywane na beton przez wibrator pokonują siły tarcia i lepkości wiążące składniki świeżego betonu. Staje się on płynny, dzięki czemu składniki betonu układają się ściśle.

Czytaj dalej

Konstrukcja nośna

Najpewniejsze i najłatwiejsze jest wykonanie robót murarskich w cieplakach, tj. prowizorycznych budowlach osłaniających całą budowę lub jej część.

Konstrukcję cieplaków dawniej wykonywano z drewna. Obecnie konstrukcja nośna składa się z prętów stalowych lub aluminiowych. Rozpina się na niej folię z tworzyw sztucznych wzmocnioną włókpem szklanym lub inną tkaniną. Osłona taka jest lekka, przezroczysta i stanowi zabezpieczenie przed opadami

Czytaj dalej

Wykonywanie robót murarskich zimą

Niskie temperatury, które występują zimą, przedłużają lub przerywają wiązanie i twardnienie zapraw, a ponadto surowe warunki atmosferyczne utrudniają pracę ludziom.

Ze względu ma wpływ niskich temperatur na procesy fizykochemiczne występujące w zaprawach rozróżnia się trzy zakresy temperatur od ± 10°C dó -1°C lub ~3°, od -2°C lub -4° do

Czytaj dalej

Stal większych średnic

Stal większych średnic prostuje się kluczem po ułożeniu pręta na stole zbrojarskim pomiędzy trzpieniami (rys. 6-3) osadzonymi w płycie stalowej, przymocowanej do stołu. Można też pręt ułożyć na belce stalowej lub szynie kolejowej i prostować go przez po- bijanie młotkiem.

Próstowarki mechaniczne ustawia się zawsze w hali zbrojami lub pod wiatą przy składzie stali zbrojeniowej. Prosto- warkę obsługuje 1 operator z 1 lub 2 pomocnikami, zależnie od wydajności. Jeżeli wydajność prostowarki wynosi do 6000 kg/h, wystarcza 1 pomocnik, w razie większej wydajności – .potrzeba dwóch.

Czytaj dalej

Podczas wykonywania murów

Podczas wykonywania murów należy przestrzegać zasady, że wytrzymałość zaprawy powinna odpowiadać wytrzymałości ka-

mienia. Słabe kamienie naturalne (wapienne porowate) i sztuczne (betony komórkowe) można spajać słabymi zaprawami. Kamienie o większej wytrzymałości powinny być układane na zaprawach cementowych wysokich marek. Konsystencja zapraw używanych do murowania powinna wynosić 6-4-3 cm wg stożka pomiarowego.

Czytaj dalej

Promujemy

Kategoria Strony