Wykonywanie robót murarskich zimą

Niskie temperatury, które występują zimą, przedłużają lub przerywają wiązanie i twardnienie zapraw, a ponadto surowe warunki atmosferyczne utrudniają pracę ludziom.

Ze względu ma wpływ niskich temperatur na procesy fizykochemiczne występujące w zaprawach rozróżnia się trzy zakresy temperatur od ± 10°C dó -1°C lub ~3°, od -2°C lub -4° do

Czytaj dalej

Stal większych średnic

Stal większych średnic prostuje się kluczem po ułożeniu pręta na stole zbrojarskim pomiędzy trzpieniami (rys. 6-3) osadzonymi w płycie stalowej, przymocowanej do stołu. Można też pręt ułożyć na belce stalowej lub szynie kolejowej i prostować go przez po- bijanie młotkiem.

Próstowarki mechaniczne ustawia się zawsze w hali zbrojami lub pod wiatą przy składzie stali zbrojeniowej. Prosto- warkę obsługuje 1 operator z 1 lub 2 pomocnikami, zależnie od wydajności. Jeżeli wydajność prostowarki wynosi do 6000 kg/h, wystarcza 1 pomocnik, w razie większej wydajności – .potrzeba dwóch.

Czytaj dalej

Podczas wykonywania murów

Podczas wykonywania murów należy przestrzegać zasady, że wytrzymałość zaprawy powinna odpowiadać wytrzymałości ka-

mienia. Słabe kamienie naturalne (wapienne porowate) i sztuczne (betony komórkowe) można spajać słabymi zaprawami. Kamienie o większej wytrzymałości powinny być układane na zaprawach cementowych wysokich marek. Konsystencja zapraw używanych do murowania powinna wynosić 6-4-3 cm wg stożka pomiarowego.

Czytaj dalej

Rusztowania ramowe

Dwurzędowe, metalowe robocze rusztowania stojakowe dla ułatwienia ustawiania ich są wykonywane jako ramowe*) (rys. 5- 29). Jak widać na rysunku, ramy są tworzone przez sztywne połączenie leżni ze stojakami. Ramy ustawia się na podstawach,

Drewniane rusztowania ramowe mają inną konstrukcję. Z uwagi na mniejszą od metalu wytrzymałość drewna stojaki trzeba łączyć w małych odstępach i stąd ramy drewniane mają kształt drabin i rusztowania te nazywają się drabinowymi (rys. 5-30). \

Czytaj dalej

Dozowanie objętościowe

Najprostsza, ale najmniej dokładna, jest metoda dozowania objętościowego. Polega ona, podobnie jak przy zaprawach, na przyjęciu pewnego stosunku objętości składników mieszaniny, np. 1:2:4 lub 1 : 1,5 : 3, zaś dla słabszych betonów niekonstrukcyj-nych o stosunkach 1:3:6 lub 1:4:8. Pierwsza liczba podaje ilość cementu, druga piasku, trzecia żwiru. Proporcje te podają m.in. katalogi wskaźników zużycia materiałów, znajdujące się na każdej budowie.

Czytaj dalej

Organizacja robót ciesielskich

Charakter robót ciesielskich odpowiada specjalnie pracy zespołowej, gdyż dają się one rozłożyć na szereg czynności, które mogą wykonywać robotnicy o różnych kwalifikacjach. Skład zespołu nie jest stały i zależy przede wszystkim od charakteru wykonywanych robót oraz stopnia zmechanizowania poszczególnych czynności.

Na ogół roboty proste wykonują zespoły dwuosobowe: cieśla z pomocnikiem, a roboty bardziej złożone – trzyosobowe: dwóch cieśli plus jeden pomocnik.

Czytaj dalej

Rozdeskowanie

Rozdeskowanie należy wykonywać stopniowo. Usuwa się najpierw deskowania spod drugorzędnych elementów konstrukcyjnych, a dopiero potem spod elementów głównych, jak podciągi, łuki itp.

Stanowiska robocze do robót zbrojarskich należy tak projektować, aby zbrojarze nie kaleczyli jeden drugiego giętymi prętami. Krawędzie deskowań płyt trzeba zabezpieczyć poręczami, aby zbrojarze nie spadli w czasie układania zbrojenia, lub betoniarze w czasie betonowania.

Czytaj dalej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót betoniarskich

Roboty betoniarskie – w szerokim słowa tego znaczeniu -¦ obejmują wykonywanie zarówno elementów nie zbrojonych, jak i zbrojonych, a nawet sprężonych.

Deskowania i rusztowania zostały omówione w rozdziale 5. Deskowanie powinno być odebrane przed rozpoczęciem robót zbrójarskich, zaś rozebrane po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości. Szkielety zbrojeniowe należy wykonywać ściele wg rysunków konstrukcyjnych. Jeżeli zachodzi konieczność łączenia prętów na długości, to styki powinny wypadać w miej-scach podanych na rysunku, zaś złącze należy wykonać przez zgrzewanie czołowe i spawanie elektryczne lub gazowe, w wyjątkowych wypadkach – na zakład wiązany drutem.

Czytaj dalej

Malowanie w kolorach

Malowanie w kolorach pełnych wykonuje się we wnętrzach bogato wykończonych. Malowanie klejowe stosuje się do tynków i drewna. Techniki klejowe są nietrwałe i ścieralne. Dużo lepsze są techniki emulsyjne, dużo trwalsze i dające powłoki zmywalne.

Techniką emulsyjną nazywa się wykonywanie powłok malarskich z farb emulsyjnych. Farby emulsyjne, oparte zarówno na Spoiwie emulsyjnym, jak i dyspersyjnym, dają powłoki wysokiej jakości o dużych walorach estetycznych. Zależnie od użytego składnika błonotwórczego mogą one zastępować nie tylko farby klejowe i kazeinowe, lecz również farby olejne. Do zalet ich należy zaliczyć możliwość rozcieńczania wodą można więc je nanosić na podłoża niezbyt suche. Farby emulsyjne można nanosić na wszystkie podłoża z wyjątkiem metalowych, gdyż działają na nie korodująco. Znajdują one również zastosowanie do malowania podłoży pokrytych farbami olejnymi, emaliami i lakierami.

Czytaj dalej

Promujemy

Kategoria Strony