Sieć powiqzań

Sieć powiązań, w”adróżnieniu od harmonogramu ogólnego, który przedstawia graficznie czasy wykonywanych robót, ujmuje występujące podczas realizacji budowy zdarzenia. Są nimi początek i koniec wykonania poszczególnych czynności, np. dostarczenie wykonawcy dokumentacji technicznej, uruchomienie produkcji elementów prefabrykowanych dtp. Poszczególne zdarzenia sieci powiązań są ze sobą powiązane, np. początek betonowania na danej działce musi poprzedzać ukończenie ułożenia zbrojenia na tej działce itd.

Tak więc sieć powiązań przedstawia sobą szereg zdarzeń (w postaci kółek) połączonych ze sobą czynnościami (procesami) w postaci odcinków zakończonych strzałkami (rys. 11-18). W od

Rys. 11-18. Sposób wyrażania zależności w sieci powiązań 1, 2 – zdarzenia, a – czynność różnieniu od harmonogramu sieć powiązań rysuje się bez uwzględniania skali. Oczywiście można sieć powiązań narysować w skali umiejscawiając poszczególne zdarzenia zgodnie ze skalą czasu. Przykład harmonogramu oraz odnośną sieć powiązań dla realizacji hali o trzech działikach przedstawiono na rys. 11-19. Sporządzenie sieci powiązań polega na niżej omówionych zasadach.

rżenia końcowego 5. Obliczenie to przeprowadza się ustalając naj-wcześniejsze czasy występowania poszczególnych zdarzeń. Zakładając, że czas zdarzenia 1 jest równy zero, zdarzenie 2 może nastąpić najwcześniej siódmego dnia, a zdarzenie 7 – czwartego dnia. Wyniki te dla ilustracji przykładu podano na rys. ll-21b w górnej części kółek przedstawiających zdarzenie. Prowadząc dalej obliczenie czas zdarzenia 3 równy jest najwcześniejszemu czasowi poprzedniego zdarzenia, to jest zdarzenia 2, powiększonemu o czas wykonania procesu 2-3, a więc 7 + 7 = 14. Natomiast zdarzenie 6 łączą ze zdarzeniami początkowymi 1 dwa ciągi: 1-2-6 i 1-7-6. Odpowiednie czasy ich wykonania równe są: 7 + 6 = 13, 4 + 2 = 6. Najwcześniejszy czas zdarzenia 6 wyniesie więc 13 dni, gdyż, jak to podano wyżej, decyduje największa suma czasów ciągów zda-rzeń łączących zdarzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony